Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Dansclub BeatYes, gevestigd te Berghem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64201295.

 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) lid wordt;

(b) zich aanmeldt voor een proefles;

(c) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

 

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam;

(b) adres;

(c) e-mailadres;

(d) telefoonnummer;

(e) geslacht;

(f) geboortedatum/-plaats;

(g) startdatum lidmaatschap;

(h) einddatum lidmaatschap;

(i) soort lidmaatschap.

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) het lidmaatschap te effectueren;

(b) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(c) nieuwsbrieven te verzenden.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met onze ledenadministratie via hwm.vos@caiway.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Dansclub BeatYes.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) Nederlandse Danssport Organisatie (NDO);

(b) gemeente Oss;

(c) organisatie van Europese kampioenschappen (jaarlijks).

 

4.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor:

(a) het bepalen van de afdracht van bondscontributie;

(b) het afgeven van een danslicentie;

(c) het toepassen van de geldende (inter)nationale reglementen;

(d) het bepalen van toe te kennen subsidies.

 

4.3 Wij kunnen foto’s van leden, bezoekers en/of deelnemers aan door ons georganiseerde evenementen publiceren op onze website of sociale media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen via onze website www.beatyes.nl.

 

7. PRIVACYVERKLARING EN COOKIE POLICY WEBSITE

7.1 De website van Dansclub BeatYes is samengesteld middels een Jimdo webapplicatie. Op de website kunt u de door Jimdo opgestelde privacyverklaring en cookie policy lezen.